METGE/SSA - Equip Tècnic del Centre d’Acollida Oikia - Girona

8 Wochen Veröffe ...
Girona
Private Company

Beschreibung

METGE/SSA
Cerquem un/a metge/ssa per l’Equip Tècnic del Centre d’Acollida Oikia, Girona

Funcions a desenvolupar:
Realitzar entrevista-exploració medico-sanitària complerta i sistemàtica dels i de les infants i adolescents acollits als centres d’acollida.
Realitzar un recull escrit de les dades obtingudes a l’entrevista-exploració mèdica inicial.
Realitzar recerca d’informació sanitària del i de la infant/adolescent
Oferir les pautes terapèutiques (observacions, recomanacions i si cal tractament en tots els casos estudiats).
Derivació del cas vers un estudi especialitzat si és necessari.
Proporcionar assistència mèdica als i a les infants i adolescents sempre que sigui necessari.
Realitzar informes d’exploració mèdica.
Traspassar informació medico-sanitària a la família biològica o d’acollida, si s’escau.
Assistir a actes judicials, quan sigui requerit.
Elaborar conjuntament amb l’equip tècnic les hipòtesis de treball i les estratègies d’intervenció.
Valorar, conjuntament amb la resta de l’equip, les capacitats parentals de la família i la seva recuperabilitat.
Participar activament en la valoració interdisciplinar, i en la definició de les estratègies d’intervenció.

S’ofereix:
1 vacant
Contracte al 100% de la jornada
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 15h + 1 tarda de 15:30h 18h
Categoria: Llicenciat/da cicle continuat del Conveni d’Acció Social
Incorporació: 1 juny 2020

Requisites

Requisits:
Títol universitari en Medicina, amb l’especialitat de pediatria o de medicina de família (imprescindible).
Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
Valorable disposar d’experiència mínima d’un any en l’àmbit sociocultural, amb infància i/o adolescència en risc.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir B1.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del i de la Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de la infància i joventut en risc, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels i de les adolescents.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Capacitat de comunicació
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser una persona creativa i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió i de forma autònoma.
Ser una persona responsable i pacient
Formar-se de manera continuada.

Offer Details

Berufsfeld: Other

Das einstellende Unternehmen zieht es vor anonym zu bleiben und seinen Namen nur ausgewählten Bewerbern mitzuteilen.

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen und nimmt keine neuen Lebensläufe mehr an

Einen Freund (m/f) empfehlen